Projekt Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji je namenjen vzpostavitvi ugodnega stanja in zagotavljanju dolgoročnega ohranjanja suhih travišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst na štirih območjih: Haloze, Pohorje, Kum in Gorjanci-Radoha. Vsa štiri območja se soočajo s problemi zaraščanja in opuščanja kmetijske rabe na eni strani in s problemom neustrezne (intenzivne) kmetijske rabe na drugi strani.

Haloze so vsem poznane po vinogradniški tradiciji, le redki pa vedo, da so tudi eno od najpomembnejših območij s suhimi travišči v Sloveniji. Strokovnjaki ta tip travišč imenujejo polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia). Ta se pojavljajo enakomerno porazdeljena po celotnih Halozah in skupno pokrivajo približno tretjino vseh negozdnih površin. Travniki na strminah, ki jim domačini pravijo "lazi", travniški sadovnjaki in ekstenzivni pašniki so vrstno zelo pestri inpisani ter zaradi številnih žuželk zelo živi.

Načrtovane aktivnosti v projektu:

Identifikacija območij v zaraščanju, analiza kmetijske rabe in spremljanje stanja habitatnih tipov;
Komunikacija in mreženje lastnikov zemljišč in kmetovalcev z namenom zagotavljanja upravljanja na opuščenih zemljiščih;
Najem in odkup opuščenih zemljišč (in nadaljnja brezplačna oddaja zemljišč v uporabo skladno z dogovorom) za zagotavljanje trajnostnega upravljanja travišč;
Odstranjevanje zarasti/čiščenje zemljišč v različnih fazah zaraščanja;
Zagotavljanje trajnostnega upravljanja travišč z usmerjanjem in nudenjem podpore (nabava opreme in strojev) na podlagi sklenjenih dogovorov z lastniki in najemniki;
Obnova in vzpostavitev travišč z ekstenzivnimi visokodebelnimi sadovnjaki (nabava sadik in zaščitne opreme, sajenje in izobraževanje na temo vzdrževanja);
Povezovanje kmetovalcev z namenom zagotavljanja upravljanja očiščenih površin in površin, kjer je raba neustrezna;
Priprava načrtov kmetijskih gospodarstev za izbrane – zainteresirane kmetije;
Priprava strokovnih podlag za kmetijsko-okoljski program s področja trajnostnega upravljanja travišč za posamezna območja, ki bodo predložene na Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za okolje in prostor z namenom izboljšanja programa KOP OP ukrepov in prilagoditve le teh glede na značilnosti posameznih regij;
Aktivnosti in načrt za vzpostavitev blagovne znamke in produktov vezanih na suha travišča, sadovnjake, pašo, košnjo (delavnice, trženje, promocija);
Promocijske in izobraževalne aktivnosti – sodelovanje in programi/pripomočki za šole, izobraževanja za kmetovalce, občine, komunikacija z odločevalci s področja kmetijstva in okolja na nacionalnem nivoju, oprema interpretacijskih in info točk, vsebinska dopolnitev obstoječih interpretacijskih poti, publikacije;

Akronim projekta: LIFE TO GRASSLANDS
Koda projekta: LIFE 14 NAT/SI/000005
Čas trajanja projekta: 1. november 2015 – 31. oktober 2020
Vrednost projekta: 3.898.582,00 €
Od tega prispevek finančnega mehanizma LIFE Narava in biodiverziteta Evropske skupnosti: 2.923.936,00 €

Brez pridnih rok haloških kmetov in umnega obdelovanja zemlje, bi se travniki že v nekaj letih popolnoma zarasli. Izginile bi barvite cvetlice, travniški sadovnjaki in živali, ki so vezane na ta življenjski prostor. Pri tem bi tudi ljudje ostali brez koristi, ki nam jih nudijo ekstenzivna travišča z visokodebelnimi sadovnjaki in jih imamo za samoumevne: številni in raznoliki opraševalci (kulturnih) rastlin, naravna zelišča, sadje in zdrava krma za živino, ki so osnova za razvoj visokokakovostnih produktov z dodano vrednostjo (sir, sok ...). Zato je redno vzdrževanje travnikov na tradicionalen način (prva košnja v juniju, zmerna paša, brez ali zmerno gojenje) nujno, če želimo ohraniti raznoliko kulturno krajino, oskrbo s hrano ter uživati v opazovanju in doživljanju narave.

Projekt se izvaja s prispevkom LIFE Narava in biodiverziteta, finančnega instrumenta Evropske skupnosti. Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor RS.

03. teden (13.01. – 19.01.2020)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
5,48 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,42 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,32 € ↓ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,25 € ↑ D - trupi krav
3,36 € ↑ E - trupi telic

Največkrat obiskano