Strokovna gradiva

Akcijski načrt je strokovno gradivo, s katerim se za območja, ki imajo na podlagi predpisov s področja ohranjanja narave poseben status, opredelijo izhodišča, usmeritve in ukrepi za izboljšanje stanja in zagotavljanje dolgoročnega ohranjanja travišč na projektnih pod-območjih za namene izvajanja projekta. Posodobljeni akcijski načrti:

Naravovarstvene usmeritve za upravljanje tarčnih habitatnih tipov za vsa 4 pod-območja smo pripravili za potrebe izvajanja načrtovanih projektnih aktivnosti, za izboljšanje stanja in zagotavljanja ustrezne dolgoročne rabe suhih travišč v okviru projekta. Strokovnim podlagam so priložene priloge, v katerih podajamo natančnejše predloge za vzpostavitev travišč iz zaraščajočih površin in predloge za primerno upravljanje preko košnje.

PPO Gorjanci:

PPO Haloze:

PPO Kum:

PPO Pohorje:

V minulem letu smo zaključili z intenzivnim delom na poskusu osnovanja kolektivne blagovne znamke (KBZ) za izdelke in produkte s suhih travišč z območja Haloz. Rezultat dela je končni izdelek – »RAZVOJNO-EKONOMSKA ŠTUDIJA ZA OHRANJANJE SUHIH TRAVIŠČ NA PROJEKTNEM PODOBMOČJU HALOZE«, ki jo je v sodelovanju s projektnimi partnerji izdelalo podjetje ProVITAL d.o.o. (dr. Tanja Lešnik Štuhec). Študija vsebuje posnetek obstoječega stanja v Halozah, vizijo in akcijski načrt (model) mreženja, logistike in trženja produktov certificiranih s kolektivno blagovno znamko, prav tako pa je pripravljena celotna dokumentacija (pravilniki, podpravilniki, ocenjevalni listi, vloga in prijavnica…) za sistem podeljevanja pravice do uporabe KBZ S haloških bregov/lazov.

Pripravljena je bila primerjava začetnega in končnega socio-ekonomskega stanja na projektnih območij.

Pripravljena je bila primerjava ekosistemskih funkcij projektnih pod območij med stanjem ob začetku in koncu projekta.

Za oceno izvedbenih aktivnosti sta bili pripravljeni dve študiji stanja izbranih indikatorjev, na začetku in na koncu projekta. Za ta namen je bil tudi razvit obrazec za popis stanja na terenu pred in po izvedbi ukrepov.


Več o rezultatih projekta lahko preberete tukaj.O projektu


Projekt Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji je namenjen vzpostavitvi ugodnega stanja in zagotavljanju dolgoročnega ohranjanja suhih travišč ter nanje vezanih rastlinskih in živalskih vrst na štirih območjih: Haloze, Pohorje, Kum in Gorjanci-Radoha. Vsa štiri območja se soočajo s problemi zaraščanja in opuščanja kmetijske rabe na eni strani in s problemom neustrezne (intenzivne) kmetijske rabe na drugi strani.

Haloze so vsem poznane po vinogradniški tradiciji, le redki pa vedo, da so tudi eno od najpomembnejših območij s suhimi travišči v Sloveniji. Strokovnjaki ta tip travišč imenujejo polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia). Ta se pojavljajo enakomerno porazdeljena po celotnih Halozah in skupno pokrivajo približno tretjino vseh negozdnih površin. Travniki na strminah, ki jim domačini pravijo "lazi", travniški sadovnjaki in ekstenzivni pašniki so vrstno zelo pestri inpisani ter zaradi številnih žuželk zelo živi.

Načrtovane aktivnosti v projektu:

Identifikacija območij v zaraščanju, analiza kmetijske rabe in spremljanje stanja habitatnih tipov;
Komunikacija in mreženje lastnikov zemljišč in kmetovalcev z namenom zagotavljanja upravljanja na opuščenih zemljiščih;
Najem in odkup opuščenih zemljišč (in nadaljnja brezplačna oddaja zemljišč v uporabo skladno z dogovorom) za zagotavljanje trajnostnega upravljanja travišč;
Odstranjevanje zarasti/čiščenje zemljišč v različnih fazah zaraščanja;
Zagotavljanje trajnostnega upravljanja travišč z usmerjanjem in nudenjem podpore (nabava opreme in strojev) na podlagi sklenjenih dogovorov z lastniki in najemniki;
Obnova in vzpostavitev travišč z ekstenzivnimi visokodebelnimi sadovnjaki (nabava sadik in zaščitne opreme, sajenje in izobraževanje na temo vzdrževanja);
Povezovanje kmetovalcev z namenom zagotavljanja upravljanja očiščenih površin in površin, kjer je raba neustrezna;
Priprava načrtov kmetijskih gospodarstev za izbrane – zainteresirane kmetije;
Priprava strokovnih podlag za kmetijsko-okoljski program s področja trajnostnega upravljanja travišč za posamezna območja, ki bodo predložene na Ministrstvo za kmetijstvo in Ministrstvo za okolje in prostor z namenom izboljšanja programa KOP OP ukrepov in prilagoditve le teh glede na značilnosti posameznih regij;
Aktivnosti in načrt za vzpostavitev blagovne znamke in produktov vezanih na suha travišča, sadovnjake, pašo, košnjo (delavnice, trženje, promocija);
Promocijske in izobraževalne aktivnosti – sodelovanje in programi/pripomočki za šole, izobraževanja za kmetovalce, občine, komunikacija z odločevalci s področja kmetijstva in okolja na nacionalnem nivoju, oprema interpretacijskih in info točk, vsebinska dopolnitev obstoječih interpretacijskih poti, publikacije;

Akronim projekta: LIFE TO GRASSLANDS
Koda projekta: LIFE 14 NAT/SI/000005
Čas trajanja projekta: 1. november 2015 – 31. oktober 2020
Vrednost projekta: 3.898.582,00 €
Od tega prispevek finančnega mehanizma LIFE Narava in biodiverziteta Evropske skupnosti: 2.923.936,00 €

Brez pridnih rok haloških kmetov in umnega obdelovanja zemlje, bi se travniki že v nekaj letih popolnoma zarasli. Izginile bi barvite cvetlice, travniški sadovnjaki in živali, ki so vezane na ta življenjski prostor. Pri tem bi tudi ljudje ostali brez koristi, ki nam jih nudijo ekstenzivna travišča z visokodebelnimi sadovnjaki in jih imamo za samoumevne: številni in raznoliki opraševalci (kulturnih) rastlin, naravna zelišča, sadje in zdrava krma za živino, ki so osnova za razvoj visokokakovostnih produktov z dodano vrednostjo (sir, sok ...). Zato je redno vzdrževanje travnikov na tradicionalen način (prva košnja v juniju, zmerna paša, brez ali zmerno gojenje) nujno, če želimo ohraniti raznoliko kulturno krajino, oskrbo s hrano ter uživati v opazovanju in doživljanju narave.

Projekt se izvaja s prispevkom LIFE Narava in biodiverziteta, finančnega instrumenta Evropske skupnosti. Projekt sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor RS.

50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali