torek, 5. julij 2016V sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS bo v Makolah, na kmetiji Vovk v petek, 8.7.2016  ob 13. uri potekala predstavitev strojev za obdelavo travišč na strmih legah in predstavitev projekta LIFE.

Vabilo na dogodek je dosegljivo tukaj.

sreda, 1. junij 2016

Spoštovani,

vabimo vas, da se nam pridružite na terenskem ogledu suhih travišč v Halozah. Kjer si bomo skupaj z doc. dr. Sonjo Škornik iz Univerze v Mariboru ogledali postopke poteka popisa habitatov in spoznali zaščitene in ogrožene rastlinske vrste območja Natura 2000 v Halozah.
Dogodek bo potekal v ponedeljek, 6.6. 2016 od 9.00 ure naprej, z ogledom terena v Veliki Varnici pri Zgornjem Leskovcu v sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS .

Ogled terena bo potekal po naslednjem urniku:
- Med 9.00 in 9.15 uro zbiranje na parkirišču pri pošti v Zgornjem Leskovcu (pri križišču in odcepu za Podlehnik)
- Od tam bomo pot nadaljevali proti Mali in nato Veliki Varnici, kjer bo potekal ogled različnih habitatov HT 6210 (*) - lokacije so označene na karti spodaj.

V sklopu projekta LIFE TO GRASSLANDS, ki se odvija tudi na območju Haloz, se bodo čistila zaraščena območja, na katerih se bodo vzpostavili pašniki in visokodebelni sadovnjaki. Zainteresirane kmetije, ki se bodo z zemljišči vključile v projekt,  bodo lahko za te namene pridobile različna sredstva v sklopu izvajanja projekta, predvsem za odpravljanje zaraščenosti in vzpostavitev ekonomske rabe kmetijskih površin skladno s smernicami Nature 2000. Podobne aktivnosti se bodo  podpirale in sofinancirale tudi v okviru izvajanja Strategije lokalnega razvoja LAS Haloze 2014-2020 ter Programa razvoja podeželja RS.
Za udeležbo na dogodku vas prosimo, da se predhodno najavite, zaradi lažje organizacije in izvedbe dogodka.
V primeru kakršnihkoli vprašanj lahko pokličete PRJ Halo, podeželsko razvojno jedro na 02 795 32 00 ali pišete na elektronski naslov info@halo.si oziroma kontaktno točko za LIFE TO GRASSLANDS – Zavod za varstvo narave RS – Aleksander Koren ( 02 33 31 382).petek, 27. maj 2016

OBVESTILO


o začetku Popisa začetnega stanja ciljnih habitatnih tipov ter spremljanje vplivov projektnih aktivnosti na stanje ciljnih habitatnih tipov na projektnih pod-območjih Haloze, Pohorje, Kum, Gorjanci-Radoha za izvedbo projekta z naslovom: LIFE Ohranjanje in upravljanje suhih travišč v Vzhodni Sloveniji/LIFE Conservation and management of dry grasslands in Eastern Slovenia (LIFE TO GRASSLANDS), LIFE Narava in biodiverziteta, LIFE14 NAT/SI/000005.

Namen popisa začetnega stanja ciljnih HT je pridobiti aktualne podatke o stanju in razširjenosti habitatnega tipa Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco Brometalia) (* pomembna rastišča kukavičevk) – 6210(*) na projektnih pod-območjih Haloze, Kum in Gorjanci-Radoha ter habitatnega tipa Vrstno bogata travišča s prevladujočim navadnim volkom (Nardus stricta) na silikatnih tleh v montanskem pasu (in submontanskem pasu v celinskem delu Evrope – 6230(*) na projektnem pod-območju Pohorje. Podatki bodo strokovna podlaga za umeščanja območij izvedbe konkretnih akcij projekta (čiščenje zaraščajočih površin, zagotovitev trajnega upravljanja, obnova travniških sadovnjakov) v prostor.

Popis začetnega stanja ciljnih habitatnih tipov se izvede v popisni sezoni 2016 (začetek bo predvidoma maja 2016), zato lastnike zemljišč obveščamo o prisotnosti popisovalcev na terenu.

Kakršnakoli vprašanja naslovite na naslov: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana.

Hoteli za žuželke

Hoteli za žuželke

50. teden (13. 12. 2021 - 19. 12. 2021)

Cena kg/€
pojasnila k cenam
6,59 € ↑ Jagnjeta do 12 mesecev,
z maso trupov od 13kg do 22kg
3,82 € ↓ A - trupi bikov, starih od 12 do 24 mesecev
3,69 € ↑ B - trupi bikov, starih več kot 24 mesecev
2,74 € ↑ D - trupi krav
3,79 € ↑ E - trupi telic
Katalog izdelkov iz suhih travišč Haloze
Prikolice za prevoz živih živali